தொல்காப்பியம்

எழுத்து வடிவம்

மாத்திரை

எழுத்துவகை

நூன் மரபு