திருக்குறள் Thirukkural

குறள் Kural 10

குறள் Kural 9

குறள் Kural 8

குறள் Kural 7

குறள் Kural 6

குறள் Kural 5

குறள் Kural 4